Komisja ochrony srodowiska naturalnego zdrowia publicznego i bezpieczenstwa zywnosci

Zagadnienia zaufania i pomocy rzeczy w przemyśle są głównie powiązane z ochroną środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy związane z  bezpieczeństwem przemysłowym na zasadzie studium przypadku -  atex case studies.

Ze powodu na fakt, że cała większość maszyn, a także urządzeń jest pozostawiona do działania pozycji w kopalniach węgla kamiennego, w jakich potrafi przyjść zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w danej czynności omówiono dyrektywę 94/9/WE, która dostarcza się do ostatnich zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a ponadto Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego podejścia 94/9/WE w myśli unormowania przepisów prawych krajów członkowskich dotyczących urządzeń oraz sposobów ochronnych, jakie są dane do celu w atmosferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, która jest nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego głównym celem tej porady jest przeznaczenie bezproblemowego przepływu towarów, które dadzą wysoki poziom ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa informacja nie była pierwszym krokiem z zakresu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Zgodzie Europejskiej. Z niemal dwudziestu lat ludzie musieli zaadaptować się do kilku zasad tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi już w dyrektywie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była wkomponowana w utrzymanie od 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, które są oddane do użytku w powierzchniach, jakie są zagrożone wybuchem na powierzchni i dyrektywę 82/130/EWG, która mówi urządzeń elektrycznych oddanych do korzystania w dziedzinach zagrożonych wybuchem we tłu kopalń gazowych. Procedury oceny zgód na platformie starego podejścia, były uzależnione jedynie z urządzeniami elektrycznymi, które potrzebowały wykonać wszystkie jasno sprecyzowane wymagania bezpieczeństwa. Badania pokazały, że urządzenia elektryczne są źródło zapłonu jedynie w części przypadków. W klubie spośród tym, znaczone w dyrektywach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest kilkoro odpowiednie do zrobienia wysokiego stopnia ochrony, który stanowi wymagany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.